דיסקרטי - הכרויות דיסקטיות בחינם - בלי לפרק מסגרות

תנאי ההשתתפות

 

1. קבלת התנאים

 

מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין "דלת הקסמים" מפעילת אתר דיסקרטי (להלן החברה) בעלת אתר ההיכרויות Descreti ושירותיו הנלווים: באינטרנט, במדיה הכתובה והמשודרת, ובתקשורת בבזק ובסלולר (להלן: "Descreti") ובינך (להלן: "המשתמש"). על-ידי שימוש באתר Descreti הנך מסכים/ה לכל ההצהרות המנויות מטה והנך מתחייב/ת לכל התנאים המנויים מטה. אנא קרא/י את פרטי ההסכם בקפידה לפני שהנך משתמש/ת באתר ו/או נרשם/ת כחבר/ה בו. מרגע השימוש ו/או מרגע הפיכתך לחבר/ה במועדון Descreti הנך מחויב/ת לתנאי הסכם זה, אשר יכול ויתעדכנו על-ידנו בעתיד מבלי לידע אותך על כך. אם אינך מסכים/ה לקבל על עצמך את תנאי ההשתתפות, אל תשתמש ו/או תירשם לאתר Descreti. השירות ניתן להפסקה על ידך או על ידי החברה מכל סיבה שהיא וללא צורך בהסבר. החברה שומרת לעצמה היכולת להשעות את חברותך או גישתך לשירות במקרה של הפרת ההסכם על ידך. החברה תהיה רשאית להמחות את זכויותיה ב-Descreti באופן חלקי או מלא מבלי שיידרש לקבל הסכמה כלשהי ממך.

 

2. תיאור השירות

Descreti מהווה פלטפורמה בלבד לאספקת שירותי היכרויות. אחריותה של מפעילת אתר דיסקרטי אינה בשום דרך או צורה כל שהיא נוגעת לתכנים שמוזנים למערכת ע"י המשתמשים עצמם (להלן: "השירות").

 

3. הגבלות ברישום

א. תנאי הכרחי לשימוש בשירותי האתר הינו כי מלאו לך 18 שנים הרישום ו/או השימוש באתר Descreti נועדו לצרכיך האישיים בלבד. בהצטרפותך ל-Descreti הנך מקבל/ת על עצמך את התנאים המנויים מטה.

ב. החברות באתר הינה אישית ולשימושך הבלעדי, אין להרשות את השימוש בכרטיסך לאחרים, ואינך רשאי להעביר את חשבונך לכל אדם אחר.

 

4. הצהרות והתחייבויות של חבר במועדון Descreti

 

א. הנך מאשר/ת כי הנך מודע/ת לכך כי המידע אשר הנך חושף/ת בפני החברה ו/או Descreti נחשף מרצונך החופשי והשימוש בו יעשה לשם השירות המתואר בהסכם זה. המידע לא יועבר לצד ג' שאינו חלק משירותי Descreti במדיה ללא אישורך, למעט כאמור בתנאי הסכם זה.

 ב. הנך מסכים כי מפעילת אתר דיסקרטי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההשתתפות בכל זמן שהוא מבלי לתת לך התראה מראש. כמו כן, הנך מסכים כי מפעילת אתר דיסקרטי יכולה להוסיף, לשנות, למחוק או לסיים את תנאי ההשתתפות ו/או את שירותיה. בנוסף, הנך מודע לכך, כי יתכן ובעתיד, באופן זמני, לא יהיה השירות זמין וזאת בשל צרכי תחזוקה או צרכים אחרים.

 ג. מדיניות ביטול מנוי הינה כמפורט בתנאי הרכישה

 ד. הנך מסכים/ה שהנך אחראי/ת לתוכן ולאיכות של המידע שסיפקת. הנך מצהיר/ה שהנך הבעלים או בעל/ת הזכות להשתמש או להציג את כל המידע, לרבות התצלומים שנשלחו ל- Descreti. היה וימצא כי המידע שנמסר על-ידך איננו בבעלותך החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים מיידית את חברותך וזכויותיך, וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להגרם לחברה או למי ממשתמשיה.

ה. הנך מסכים/ה כי כל אחד יוכל לצפות בפרטי כרטיסך הגלויים, ועובדי החברה, במסגרת תפקידם, יכולים לעיין בכל מידע שנמסר על-ידך או שקשור לפרטיך ב- Descreti.

 ו. הנך מסכים/ה כי את/ה בלבד תישא/י בכל האחריות והסיכון לכל נזק ו/או הפסד, שייגרמו לך בגין השימוש באתר Descreti.

ז. הנך מסכים/ה שלא לסחור בשירותי Descreti אשר החברה מעניקה לך. היה וימצא כי הנך עושה שימוש מסחרי בשירותי Descreti, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים מיידית את חברותך וזכויותיך, וכן לתבוע אותך בגין הפרת זכויות החברה ובגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להגרם לחברה או למי ממשתמשיה.

ח. הנך מכיר/ה בכך שהחברה למעשה משמשת כצינור העברה והפצה בלבד של המידע שנמסר על ידך באמצעות Descreti.

ט. הנך מסכים/ה כי שימושך בשירות כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים ולכן כל הפרה שלהן תהווה סיבה לסיום הסכם זה וסגירת חשבונך לאלתר, לפי שיקול דעתה של מפעילת אתר דיסקרטי ללא כל הודעה אליך.

י. הנך מאשר/ת כי הנך מודע/ת לכך כי המידע (לרבות תמונות וטקסטים) אשר הנך חושף/ת בפני החברה ו/או אתר Descreti מקנה להנהלת האתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה ובכל אתר אחר השייך לחברה ו/או לכל אתר איתו יש לחברה שיתוף פעולה.

 יא. 1) הנך מאשר/ת כי החברה זכאית לשלוח לך דואר אלקטרוני המבוסס על מידע אשר סיפקת לה ו/או ל- Descreti, מידע הקשור למידע שסיפקתו/או ל- Descreti או כל מידע אחר. הנך מאשר שכל דואר אלקטרוני הנשלח אליך מאת מפעילת אתר דיסקרטי הנו חוקי ומותר. 2) הנך מאשר כי הדואר האלקטרוני שהזנת באתר אכן שלך ובשימושך 3) הנך מאשר לאתר Descreti לשלוח לך מידע אודות חידושים ומבצעים באתר

 יב. הנך מסכים שלא: 1) לעשות שימוש בשירות בהקשר של מכתבי שרשרת, ספאמינג, דואר-זבל וכל דיוור לא מוזמן. או לעסוק בשכנוע, גיוס חברים או פרסום לחברים לקנייה או מכירה של שירותים או מוצרים כלשהם במסגרת השירות. 2) לאסוף מידע לגבי אחרים, לרבות כתובות של דואר אלקטרוני, ללא הרשאה. 3) ליצור זהות שקרית ו/או כתובת אלקטרונית ו/או TCP/IP שאיננה נכונה ו/או להטעות אחרים לעניין זהות השולח או מקוריות המידע. 4) לכלול בכרטיסך האישי מספר טלפון, כתובת דואר, טלפון או פרט התקשרות למעט בשדות הרלוונטיים והמוסתרים בשאלון ההצטרפות. 5) להעביר דרך השירות מידע לא חוקי, מאיים, לשון הרע וכל חומר אחר שהנו מזיק, מכל סוג שהוא. 6) להעביר מידע אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צדדי ג' כלשהם. 7) להפיץ או לשכפל בדרך כל שהיא חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני. 8) להעביר חומר המכיל "וירוסים", "פצצות זמן", "תולעים" וכל חומר אחר שהינו מזיק. 9) להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל. 10) לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או להפר אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות, המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות , מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות. 11) להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים במערכת, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר. 12) להפריע לשימושו ו/או הנאתו של כל משתמש אחר בשירות ו/או לשימושו ו/או הנאתה של כל ישות אחרת בשירות. 13) להטריד משתמשי Descreti אחרים ע"י פניות באתר, בטלפון, באי-מייל, או דרך כל פרט התקשרות אחר שהועבר אליך.

 יג. במידה שתעבור/י בשימושך באתר, על אחד, או יותר מכללים אלו, רשאית יותר מחברים למחוק את כרטיסך ולבטל את המנוי שברשותך, ללא כל החזר כספי וללא התראה מראש. יג. הנך מודע/ת לכך כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת, עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או אזרחית. החברה רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל, ורשאית לערב ו/או לשתףפעולה עם רשויות החוק כנגד משתמשים שמעורבים בהפרת האבטחה.

 

5. זכויות קנייניות

הנך מודע/ת לכך כי התוכן, תוכנה, מוסיקה, ווידאו, תצלומים, גרפיקה ו/אוכל חומר או מידע המוצגים בפניך באמצעות האתר ו/או מפרסמים ( להלן: "החומר"), מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים.כל שימוש בלתי מורשה בחומר עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת. הנך מחויב/ת לשמר את הודעות זכויות היוצרים ושאר הודעות על זכויות, המופיעות בחומר המקורי, בכל העתק שתיצור/י לחומר. אינך רשאי/ת למכור, לשנות, לשחזר, להציג, להפיץ, או להשתמש במידע בכל צורה שהיא עבור כל מטרה ציבורית או מסחרית. שימוש בחומר בכל אתראחר באינטרנט או ברשת תקשורת אחרת אסורה בהחלט.

 

6. אחריות

הנך מסכים/ה בצורה מפורשת כי הנך נוטל/ת על עצמך את מלוא הסיכון האישי, הזוגי, המשפחתי והכלכלי הכרוך בשימוש בשירות Descreti והחברה אינה אחראית בכל דרך שהיא בין במפורש ובין אם במשתמע, לרבות אחריות לגבי סחירותו של השירות ו/או כשירותו למטרה מסוימת ו/או מקוריותוואי הפרת זכויות על ידו. החברה אינה אחראית לכך שהשירות יעמוד דרישותיך ו/או שהשירות יהיה ללא הפרעות, נקי מתקלות, מהיר, מאובטח. החברה אינה אחראית לתוצאות מהשימוש בשירות ו/או לדיוק והאמינות של התקשורת והעברת המידע ו/או לדיוק של כל תרגום ו/או שינוי של המידע שלך ו/או לדיוק של כל מידע שנרכש דרך השירות ו/או שכל פגם בתוכנה ו/או במערכת יתוקן. הנך מאשר שכל חומר או מידע שהנך מוריד ו/או רוכש אגב שימוש בשירות, נעשים על-פי שיקול דעתך, תוך לקיחת הסיכון שהנך אחראי עבור כל נזק למערכת המחשב שלך ו/או לכל מידע שיאבד כתוצאה מהורדת המידע ו/או החומר. החברה אינה אחראית לטובין או לשירותים השונים הנרכשים דרכה, לכל עסקה או להתקשרות הנעשים אגב שימוש בשירות.תחומי שיפוט שונים אינם מאפשרים לוותר על אחריות בעניינים שונים ולכן אם הנך מצוי באותם תחומי שפיטה אזי חלק מהדברים המנויים לעיל והפוטרים את החברה מאחריות אינם נוגעים לך.

 

7. הגבלת אחריות

בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים ל - חברה (אתרי צד ג'), אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין החברה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין החברה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' וכניסת המשתמש לאתרים המקושרים באמצעות הקישורים היא באחריותו המלאה של המשתמש. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג'כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידי החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכלחומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם. בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. אולם, לאור האופי הדינמי של האינטרנט, יתכן מאוד כיבמהלך הזמן חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור כי האתר או החומר המקושר פוגעים, אינם מתאימים, או אם נמצא כי הקישור עצמו אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. החברה ו/או ספקיה אינם אחראים לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש בשירות, חשיפה לשירות, מאי יכולת להשתמש בשירות, מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה, מערכת יחסים שנוצרה עקב כניסה ושימוש בשירות או כתוצאה משימוש לא מורשה בשירות או כתוצאה משינוי המידע שלך או שינוי המידע שנמסר על-ידך לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. ישנם תחומי שיפוט אשר אינם מתירים להגביל אחריות לנזקים תוצאתיים, משניים, ולכן ייתכן וחלק מההגבלות לא יחולו עליך.

 

8. שיפוי

הנך אחראי/ת לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש בשירות. הנך מסכים/ה לשפות את החברה ולהגן עליה, בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין של צד ג' כלשהו, כתוצאה מאופן שימושך בשירות.

 

9. תכנים ברשת

כל עצה, הצעה, הבעת עמדה, תוכן, או אינפורמציה אחרת אשר תהיה נגישה באתר, אך כזו שלא הוצגה ישירות על ידי החברה הנן של מחבריהן ואין להסתמך עליהן. שים לב: יתכן שמשתמשים אחרים ב- Descreti יעבירו לך חומר פוגע על שירות Descreti, או ישיגו אינפורמציה שנוגעת לך וישתמשו בו כדי להעליב או לפגוע בך. עם פנייתך למחלקת השירות של החברה, החברה תפעל בשיתוף מלא אתךלהסיר ו/או לפעול לתיקון מיידי של המעוות והראוי תיקון. יחד עם זאת החברה אינה אחראית לשימוש במידע ב- Descreti, לפיכך, יש לבדוק ולשקול היטב את הפרטים האישיים שלך באתר. החברה שומרת על זכותה, ללא חובה מצידה, להשגיח על התוכן שהוצב בשטחים הגלויים לעין הציבור באתר השירות. החברה תהיה רשאית להסיר כל אינפורמציה מעין זו, אשר לפי שקול דעתה הבלעדי, מפרה או שנטען שמפרה, את החוק או הוראות הסכם זה.מבלי לפגוע בזכותה זו של החברה, הנך האחראי הבלעדי לתוכן של החומרים אשר תציבעל גבי השטחים הגלויים לעין הצבור בשירות, ובהודעות לחברים אחרים.

 

10. סיום ההתקשרות

המשתמש או החברה יכולים בכל עת, ללא כל סיבה מיוחדת, לסיים את ההתקשרות עלפי הסכם זה. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, מובהר בזאת, כי החברה יכולה לסיים את ההתקשרות אם היא מאמינה כי הפרת את תנאי ההשתתפות, או אם היא מוצאת לנכון להפסיק להעניק את השירות המוצע. היה והחברה תמצא כי מודעת פרסום כלשהי באתר Descreti יוצרת אחריות לא רצויה עבורה היא רשאית לנקוט בכל האמצעים הדרושים על-מנת להפחית את אחריותה, לרבות מסירת פרטים אישיים של המשתמש/ת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל דבר שאינו עולה בקנה אחד עם האמור בהסכם זה וזאת בנוסף לזכותה להסיר כל חומר שמכיל מידע גזעני, פוגע ולא יאה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות למשתמש בכל זמן שהוא, ולהסיר מודעות ופרסומות מכל סיבה מבלי לתת התראה בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל תרופה אחרת שלהזכאית החברה על פי כל דין. לאחר סיום ההתקשרות פוקעת כל שימוש בשירות לאלתר. החברה אינה מחויבת לשמור על התוכן זכותך לעשות בחשבון שלך או להעביר לך כל מידע שהוא או לצד ג' בשמך. הנך מסכים שעל-מנת לסיים את התקשרות עמך אין צורך לתת לך התראה מראש וכי הדבר ימנע ממך גישה לשירות לאלתר. אם ברצונך למחוק את נתוניך האישיים ו/או לסיים את התקשרותך עם Descreti, נתוניך האישיים לא יופיעו בתוצאות החיפוש. אולם החברה שומרת לעצמה הזכות, למרות שסיימת עמה את ההתקשרות, לשלוח לך דואר אלקטרוני.

 

11. תנאים כללים

תנאי ההשתתפות כפופים לחוקיה ולעקרונותיה של מדינת ישראל ויפורשו בהתאם.לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל, תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מקרה שלסכסוך או מחלוקת בין הצדדים בקשר עם נושאי הסכם זה. כותרות הסעיפים של הסכםזה נועדו לנוחיות הקריאה וההתמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של הסכם זה. במידה ולא תצלח ידה של החברה לאכוף תנאי מתנאי ההשתתפות, לא יראה הדבר כאילו ויתרה על זכותה או על תנאי מתנאי ההשתתפות, ותשמר לה הזכות להגיב בהתאם לאותן הפרות. הצדדים מסכימים כי במידה ובית המשפט ימצא לנכון להכריזכי תנאי מהתנאים איננו תקף הוא יעשה מאמץ לתת תוקף לכוונת הצדדים העולה מתוך התנאים, שאר התנאים יעמדו בתוקף מלא ומחייב.

 

12. תלונות

כדי לתת מענה לתלונות הקשורות לשירות Descreti יש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של Descreti בכתובת: support@descreti.co.il .